• Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

 1. Odstąpienie od umowy
   
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru). Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru tj. od dnia doręczenia przesyłki lub odbioru osobistego towaru.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
   • pocztą na adres: Promenada 35, 62-070 Dopiewiec, Polska
   • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
   Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie mają taką samą moc prawną. Wybór jednego z nich zależy wyłącznie od Konsumenta.
  5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem, Sklep sprawdzi czy odstąpienie od umowy zostało złożone w ustawowym terminie oraz stan produktu (czy to towar faktycznie kupiony w Sklepie, czy nie nastąpiło zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Po rozpatrzeniu odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Konsumenta.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zwraca się Konsumentowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Przy czym sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
  8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Jeżeli zwrot produktu nie zostanie uznany Sklep przekaże na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W takiej sytuacji na wskazany adres zwrotny Sklep odeśle produkt, pokrywając koszt przesyłki.
  10. Towar należy odesłać na adres: Space Logistics (Hillary Cosmetics) ul. Piastowska 38 dok numer 18, 05-850 Bronisze.
  11. Zwrot rzeczy może być dokonany według wyboru Konsumenta za pomocą dowolnej firmy oferującej usługi kurierskie lub pocztowe zapewniającej bezpieczny zwrot towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
  12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 2. Reklamacje towarów

  1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów sklep ponosi odpowiedzialność za wady. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
  2. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze Sklepem pod numerem telefonu: +48228738312
  3. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
  4. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną: Przesłanie do Sklepu produktu, który chce się zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisane będą szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  5. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  6. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych na nasz koszt towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
  7. Reklamację można złożyć drogą pocztową na adres: Promenada 35, 62-070 Dopiewiec, Polska lub elektroniczną na adres
  8. W przypadku reklamacji należy wysłać towar na adres: Space Logistics (Hillary Cosmetics) ul. Piastowska 38 dok numer 18, 05-850 Bronisze.
  9. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie.
  10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail:
W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: